Belépés

A regisztrációról

Idei Polányi-díjasunk: Császár Attila

Léttrehozva: 2013-03-14

Szerző: Császár Attila

A Polányi Mihály Kuratórium idén Intézetünk professzorának, Császár Attilának ítélte a Polányi Mihály díjat.
A díj átadásának időpontja március 12. 14:00 óra. Színhelye az MTA Székház Kisterme. Az ünnepi ülés nyilvános, arra minden érdeklődőt várnak.

A fiatal kutatói díjat Miskolczy Zsombor (MTA TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet) kapta.
A díj átadására az MTA Kémiai Osztálya és a Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság ünnepi ülésén kerül sor, melynek időpontjáról később adunk hírt. Az ünnepi ülésen Császár Attila 45 perces előadást tart.
Ezúton is gratulálunk!

Császár Attila vegyész, az MTA doktora (1998), az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára három évtizede nemzetközi szinten is kiemelkedő és elismert kutatója a kvantumkémiának, az elektron- és magmozgások elméletének, a molekulák szerkezetkutatásának, valamint a számí­tó­gépes mole­ku­la­spektrosz­kópiának. Az utóbbi években elért kiemelkedő kutatási ered­mé­nyei közé tarto­zik a spekt­rosz­kópiai hálózatok elméletének kidolgozása és azok alkalma­zása nagy­fel­bon­tású mole­kulaszínképek értelmezésére és asszignálására, a kvantumkémia negyedik kor­sza­ká­nak defi­niá­lá­sa és ennek kap­csán sokoldalú módszerfejlesztés a variációs ala­pú mag­moz­gás számítások területén, illetve egyes eg­zo­tikus­nak tekin­tett kémiai jelen­sé­gek (mint pl. az alagúthatás és a rezonanciák) vizs­gálata. Az álta­la fejlesztett elmé­letek segítségével kiter­jedt számításokat végzett gya­kor­lati szem­pont­ból is fontos tudományos problémákra, mint pél­dául a földi üvegházhatás meg­értése. Ennek kapcsán egy IUPAC Task Group keretében nagymértékben hozzájárult a víz izotopológjai spektrumainak részletes megértéséhez.
Császár Attila eddig több mint 180 tudományos közleményt jelentetett meg, melyekre közel 5500 hivatkozás érkezett. H-indexe a hazai vegyészek között kimagaslóan magas, 42, a cikkeire érkező hivatkozások száma évente mintegy 650-nel emelkedik. 2011-ben jelent meg angol nyelven társszerkesztőként és szerzőként is jegyzett (tan)könyve, „Equilibrium Molecular Structures” címmel. 1997-ben elnyerte az Elsevier kiadó „Sir Harold Thompson” díját. 2010-ben a Svájci Kémiai Társaság előadó körútra hívta. Két tanítványa is elnyerte a Junior Príma dijat.

Kommentek

Írjon kommentet a cikkhez

A hír kommentálásához be kell jelentkeznie!