Alkalmazott statisztika

A tantárgy kódja:  K4.12.3EK

Mely szakokon oktatják: vegyész, kémiatanár, doktorandusz
A tantárgyfelelõs neve: Dr. Keszei Ernõ
A tantárgyfelelõs beosztása: D.Sc., egyetemi tanár
A tantárgy besorolása: speciális kollégium
Heti óraszám: 2 tanóra elmélet
0 tanóra tantermi gyakorlat
0 tanóra laboratórium gyakorlat
A tantárgy összóraszáma: 28 tanóra
A tantárgy félévigénye: 1 félév
A számonkérés módja: szóbeli vizsga
A tantárgy kreditszáma: -
 Elõképzettségi szint:  A "Bevezetés a statisztikába" speciális kollégium, vagy Nagy Sándor "Valószínûségszámítás" speciális kollégiuma.

 A tantárgy célja, célkitûzései:  A leggyakoribb statisztikai módszerek elméletének és alkalmazásának megtanítása.

 A tantárgy évközi ellenõrzésmódjai:  

A tantárgy tartalma:  Sokaság várható értékei és mintastatisztikák közti hasonlóságok és különbségek. Minták jellemzése. Becslési módszerek: maximum likehood, legkisebb négyzetek módszere, momentumok módszere, minimax módszer. Becslõfüggvények tulajdonságai. Konfidencia intervallumok. Statisztikai próbák. Két várható érték összehasonlítása. Több várható érték összehasonlítása (variancia-analízis módszerek). Statisztikai modellek. Lineáris és nemlineáris paraméterbecslés. Az illeszkedés jóságának vizsgálata. Implicit regresszió. Numerikus , iteratív paraméterbecslõ eljárások. A többváltozós analízis elemei.

 Kötelezõ és ajánlott jegyzetek, irodalomjegyzék:

Reimann-Tóth: Valószínûségszámítás és matematikai statisztika, Budapest, 1989
W. Feller: An Introduction to Probability Theory, New York, 1971
J.R.Green-D.Margerison: Statistical Treatment of Experimental Data, Amsterdam, 1968

 A tantárgy honlapja az aktuális információkkal:

http://keszei.chem.elte.hu/statisztika/

Vissza a 
tantárgyakhoz