Fizikai kémia elõadás

A tantárgy kódja:   K4.11.1Vegy

Mely szakokon oktatják: vegyész
A tantárgyfelelõs neve: Dr. Keszei Ernő;
Dr. Inzelt György
A tantárgyfelelõs beosztása: D.Sc., egyetemi tanár;
D.Sc., egyetemi tanár
A tantárgy besorolása: kötelező tantárgy
Heti óraszám: 4+3 tanóra elmélet
1+1 tanóra tantermi gyakorlat
0 tanóra laboratórium gyakorlat
A tantárgy összóraszáma: 126 tanóra
A tantárgy félévigénye: 2 félév
A számonkérés módja: szóbeli vizsga
A tantárgy kreditszáma: -
 Elõképzettségi szint:  Matematikai, fizikai alapok. A II. részhez kötelezõ az I. részbõl szerzett sikeres vizsga.

 A tantárgy célja, célkitûzései:  A fizikai kémia alapfogalmainak megismerése, fõbb fejezeteinek elsajátítása, jártasság szerzése fizikai-kémiai számításokban.

 A tantárgy évközi ellenõrzésmódjai:  Zárthelyi dolgozatok, házi feladatok íratása és ellenõrzése.

A tantárgy tartalma:  I. A termodinamika alapfogalmai. A stacionárisus rendszer, a termodinamikai rendszer. A termodinamika alapegyenlete és ennek differenciális alakja. Állapotegyenletek. Potenciálfüggvények. A termodinamikai mennyiségek közötti alapvetõ összefüggések. A termodinamikai egyensúly kritériuma a kémiai potenciálokkal. A kémiai potenciál kifejezései különbözõ összetételi változókkal, az aktivitások. Fázisegyensúlyok egy és többkomponensû rendszerekben. Fásishatárok termodinamikájának elemei. Kémiai egyensúlyok. Transzportfolyamatok. Galváncellák, elektródok és elektródpotenciál. Heterogén elektrokémiai rendszerek termodinamikája.

II. Statisztikus termodinamika. Potenciálfüggvény és egyensúlyi állandó számítása állapotösszegekbõl. A reakciókinetika története. Kémiai reakciók molekuláris magyarázata: az átmeneti komplex elmélet. A reakciósebességi együttható hõmérséklet- és nyomásfüggése. Elemi reakciók jellemzése. A Lindemann- és az RRKM elmélet. Összetett reakciók jellemzése. Bonyolult reakciómechanizmusok megoldásainak módszerei. Láncreakciók, robbanások. Katalízis. Heterogén katalízis. Kísérleti módszerek a reakcókinetikában. Heterogén elektrokémiai rendszerek. Elektródfolyamatok kinetikája. Kémiai áramforrások. Korrózió és korrózióvédelem. Elektrokémiai technológiák.


 Kötelezõ és ajánlott jegyzetek, irodalomjegyzék:

P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 1992
H.B. Callen: Thermodynamics, New York, 1985
Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993
Beke Gyula: Elegyek termodinamikája, Budapest, 1986
M.J. Pilling, P.W. Seakins: Reakciókinetika, Budapest, 1997

 A tantárgy honlapja az aktuális információkkal:

1. félév (angol csoport): http://keszei.chem.elte.hu/1.felev/
2. félév: http://keszei.chem.elte.hu/2.felev/

Vissza a 
tantárgyakhoz