Fizikai kémia elõadás angol nyelven

A tantárgy kódja:   K4.11.1.3v(ang)

Mely szakokon oktatják: vegyész
A tantárgyfelelõs neve: Dr. Keszei Ernõ
A tantárgyfelelõs beosztása: D.Sc., egyetemi tanár
A tantárgy besorolása: kötelezõ tantárgy
Heti óraszám: 4 tanóra elmélet
1 tanóra tantermi gyakorlat
0 tanóra laboratórium gyakorlat
A tantárgy összóraszáma: 70 tanóra
A tantárgy félévigénye: 1 félév
A számonkérés módja: szóbeli vizsga
A tantárgy kreditszáma: -
 Elõképzettségi szint:  Matematikai, fizikai alapok. (2 félév matematika, 2 félév fizika)

 A tantárgy célja, célkitūzései:  A fizikai kémia alapfogalmainak megismerése, fõbb fejezeteinek elsajátítása, jártasság szerzése fizikai-kémiai számításokban.

 A tantárgy évközi ellenõrzésmódjai:  Zárthelyi dolgozatok, házi feladatok iratása és ellenõrzése.

A tantárgy tartalma:  A termodinamika története, a tudományág kialakulása a XIX. századi természettudomány tükrében. A termodinamika axiomatikus felépítése. Egyensúlyok leírása különbözõ körülmények között; a termodinamikai potenciálfüggvények használata, számítása. A fundamentális egyenlet és az állapotegyenletek kapcsolata. Összefüggések potenciálfüggvények és mérhetõ mennyiségek között. Hõerõgépek és hûtõgépek. Tiszta anyagok fázisegyensúlyai. Elegyek termodinamikája. Kétkomponensû rendszerek fázisegyensúlyai. Többkomponensû rendszerek. Kolligatív tulajdonságok. Kémiai egyensúly reagáló rendszerekben. Felületi jelenségek termodinamikája. Transzportjelenségek leírása. Homogén elektrokémiai rendszerek leírása. Töltéstranszport homogén rendszerekben. Elektrokémiai cellák és elektródok.

 Kötelezõ és ajánlott jegyzetek, irodalomjegyzék:

H.B. Callen: Thermodynamics, 2nd edition, New York, 1985
P.W. Atkins: Physical Chemistry, 6th edition, London, 1998
Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1997

 A tantárgy honlapja az aktuális információkkal:

http://keszei.chem.elte.hu/1.felev/

Vissza a 
tantárgyakhoz