Reakciókinetika elõadás

A tantárgy kódja:   K4.11.2(A)Kin

Mely szakokon oktatják: vegyész
A tantárgyfelelõs neve: Dr. Keszei Ernõ
A tantárgyfelelõs beosztása: D.Sc., egyetemi tanár
A tantárgy besorolása: kötelezõen választható
Heti óraszám: 3 tanóra elmélet
0 tanóra tantermi gyakorlat
0 tanóra laboratórium gyakorlat
A tantárgy összóraszáma: 42 tanóra
A tantárgy félévigénye: 1 félév
A számonkérés módja: szóbeli vizsga
A tantárgy kreditszáma: -
 Elõképzettségi szint:  Fizikai-kémiai szigorlat.

 A tantárgy célja, célkitūzései:  A reakciókinetika fontosabb területeinek mûveléséhez szükséges alapismeretek megismerése. Válogatás a legújabb kutatások eredményeibõl.

 A tantárgy évközi ellenõrzésmódjai:  Házi feladatok íratása és ellenõrzése, önálló referátumok.

A tantárgy tartalma:  Kémiai reakciók molekuláris értelmezése. Reakció-potenciálfelületek. Az átmeneti komplex elmélet kváziegyensúlyi és dinamikai leírása. A variációs átmenetikomplex-elmélet. Bonyolult reakciómecha-nizmusok analitikus és numerikus megoldása. A kvázistacionárius megoldások hibája. Nagyszámú elemi lépést tartalmazó mechanizmusok redukciója. Oldatreakciók leírása. Ionos és poláros átmeneti komplexek viselkedése poláros oldószerben. Kinetikai sóhatás. Diifúziókontrollált reakciók homogén kinetikája. Izotópeffektusok. Lineáris szabadenergia függvények és egyéb félkvantitatív összefüggések. Enzimreakciók kinetikája. Savbázis katalízis általános leírása. Kísérleti módszerek a reakció-kinetikában, különös tekintettel a nanoszekundum-femtoszekundum idõskálára. Az átmeneti komplex kísérleti megfigyelése. Kinetikai eredmények numerikus kiértékelése. Egzotikus dinamikai rendsze-rek. Oszcilláló reakciók. Kémiai káosz.

 Kötelezõ és ajánlott jegyzetek, irodalomjegyzék:

M.J. Pilling, P.W. Seakins: Reakciókinetika, Budapest, 1997

 A tantárgy honlapja az aktuális információkkal:

http://keszei.chem.elte.hu/rkinetika/

Vissza a 
tantárgyakhoz